El nostre Departament d’Administració de Comunitats de Propietaris, es caracteritza per la seva professionalitat, dedicació, rigor i transparència, buscant sempre una gestió eficaç del seu patrimoni, sense oblidar el tracte personal i directe amb els nostres clients.Sol·liciti pressupost d’honoraris amb detall dels nostres serveis professionals.

Els serveis d’Administració de Comunitats comprenen :

 • Redactar i enviar les convocatòries de reunió .
 • Assistir a les reunions i aixecar acta de les mateixes .
 • Realitzar les notificacions.
 • Expedir els certificats
 • Custodiar la documentació de la Comunitat.
 • Vetllar per la conservació dels béns i el bon funcionament dels serveis .
 • Vetllar per al compliment dels acords de Junta i les obligacions per part dels propietaris .
 • Preparar les comptes anuals
 • Pagaments i cobraments
 • Seguiment de morosos.
 • Seguiment de les obligacions per part de la Comunitat en l’àmbit fiscal, laboral, ordenaments urbanístics i d’àmbit local etc.
 • Seguiment de noves normatives que afectin la comunitat i els seus serveis .
 • Altres atribucions que li confereixi la Junta .

Sol.licitud d’informació

Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Assumpte

Missatge